Friday November 22, 2013

FRI
22
FRI
22

Motown Happy Hour Dance Party

at Harlot (5pm-9pm)

FRI
22
FRI
22

Sharam Jey

at Harlot (9pm - 2:30 am)

FRI
22
FRI
22

Sharam Jey SF Debut

at Harlot (9pm - 230am)

FRI
22
FRI
22

SHARAM JEY at Harlot

at Harlot (9p-2a)